Lidmaatschap

Lidmaatschap:

  • Aanmelden:   nieuwe (jeugd)leden kunnen een aanmeldingsformulier hier downloaden en invullen. Dit formulier moet volledig  worden ingevuld en ondertekend (bij jeugdleden tot 18 jaar moet ook één van de   ouders ondertekenen) en ingeleverd bij de (jeugd)secretaris. Een kopie   van dit formulier gaat naar de penningmeester die zorg draagt voor   automatische incasso van de contributie.

  • Overschrijving:   wie lid wil worden van een andere vereniging dient een   overschrijvingsformulier bij de secretaris op te halen en volledig ingevuld in   te leveren. Als aan alle verplichtingen is voldaan (contributie, inleveren   tenues e.d) stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving.   Overschrijvingformulier dient vóór 31 mei bij de KNVB binnen te zijn!   

  • Afmelden:   leden kunnen een afmeldformulier verkrijgen via de secretaris. Nadat dit   volledig is ingevuld en aan alle verplichtingen is voldaan kan men dit bij   genoemde persoon inleveren waarna e.e.a zal worden afgewerkt.

Contributie: De contributie bedraagt voor het seizoen 2016-2017:

 Mini’s 0 t/m 5 jaar    

Euro 39,00

 Pupillen 6 t/m 12 jaar    

Euro 67,00

 Junioren 13 t/m 18 jar    

Euro 78,00

 Senioren 19 jaar en ouder    

Euro 126,00

 Bestuursleden    

Euro 0,00

 Kader-/ steunende leden    

50% van de seniorencontributie

 Wasgeld actieve senioren  

Euro 14,00

– Betaling dient zoveel mogelijk te gebeuren via automatische incasso; daartoe   dient men de vereniging (penningmeester) te machtigen om het bedrag jaarlijks   te laten afschrijven van bank- of girorekening (zie aanmelden lidmaatschap).  

– Bij overschrijving of opzegging is men nog contributie verschuldigd over het   lopende seizoen.

Tijdens  de jaarvergadering worden de contributiegelden vastgesteld