Bestuur

Voorzitter
voorzitter@ollandia.nl
Erik Huijbregts 0413-840478
06-53219952
Secretaris
secretaris@ollandia.nl
ledenadministratie@ollandia.nl
Erik van Aarle 0413-420252
06-19269710
Penningmeester en P.R
penningmeester@ollandia.nl
Vacature
Gerwin Exters (a.i)
Chantal Brugmans (a.i)
Bestuurlid Voetbalzaken
voetbalzaken.senioren@ollandia.nl
Mari van Rooij 0413-473546
06-23385495
Technische zaken en wedstrijdzaken senioren
wedstrijdsecretariaat.senioren@ollandia.nl
Peter van Lierop (a.i) 0413-474475
06-51487115
Interne zaken
materiaalbeheer@ollandia.nl
Vacature
Chantal Brugmans (a.i)
Technische zaken en wedstrijdzaken jeugd
wedstrijdsecretariaat.jeugd@ollandia.nl
Gerwin Exters 0413-478922
06-12711766
Activiteiten
activiteiten@ollandia.nl
Chantal Brugmans 06-13650408

Korte taakomschrijving:

Voorzitter
De voorzitter heeft de algehele leiding. Hij delegeert de werkzaamheden en verleent ondersteuning waar dat nodig is. Daarnaast onderhoud hij de externe contacten met zusterverenigingen, gemeente en andere, voor de vereniging, belangrijke relaties.

Secretaris
De secretaris voert de algemene correspondentie voor v.v. Ollandia. Verder onderhoud hij de contacten met de knvb, gemeente en dorpsraad Olland. Ook is hij verantwoordelijk voor de afhandeling van de wedstrijdformulieren, strafzaken en afgelastingen. Dit i.s.m bestuurslid wedstrijdzaken. De informatiestroomverzorging binnen de vereniging behoort tevens tot zijn taak.

Penningmeester
De penningmeester stelt in overleg met het hoofdbestuur de begroting en jaarrekening op. Indien gewenst geeft hij tussentijds verslag van de financiële situatie van de vereniging aan het bestuur. Ook de verzorging van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de financiële huishouding van de vereniging behoort tot zijn taak.

Technische  zaken / wedstrijdzaken senioren
Het bestuurslid technische zaken en wedstrijdzaken heeft als taak het samenstellen van de lagere elftallen. Het 1e en 2e elftal wordt samengesteld door de hoofdtrainer in overleg met de technische commissie. Het regelen van oefenwedstrijden, aanstellen van scheidsrechters behoort tevens tot hun taak. Afgelastingen en strafzaken worden i.s.m de secretaris/bestuurslid interne zaken afgehandeld. Ook de contacten met spelers en technische staf van alle elftallen is een onderdeel van zijn taak. Verder is een zeker niet onbelangrijke taak, het er op toe zien, dat de jeugd, die jaarlijks overkomt van de juniorenafdeling naar de seniorenafdeling, goed opgevangen en begeleid wordt. Dit laatste in nauwe samenwerking met leiders en hoofdtrainer.

Activiteiten
Het verantwoordelijk bestuurslid tracht door zijn werkzaamheden i.s.m de overige commissieleden bij te dragen tot sfeerverbetering binnen de club. Door het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het gehele jaar moet tot uiting komen dat de vereniging meer te bieden heeft dan voetbal alleen.

Interne zaken
Het bestuurslid interne zaken is belast met alle zaken omtrent kantine, accommodatie en materialen. Hij is verantwoordelijk voor het totale eigen onderhoud en zorgt samen met de onderhoudsploeg dat het e.e.a steeds een waardige uitstraling blijft behouden. Ook het op peil houden van het (spel)materiaal behoort tot zijn taakgebied.

Communicatie / PR
Deze verzorgt de totale informatiestroomvoorziening naar de leden en andere voor de club belangrijke contacten zoals media, sponsors. Verder is het clubblad en de internetsite haar verantwoordelijk-heidsgebied. Verder probeert zij i.s.m de overige leden van de commissie sponsoring de financiële armslag van de vereniging te vergroten.

Technische zaken / wedstrijdzaken jeugd
Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. Hij geeft leiding aan de jeugdcommissie en zorgt i.s.m deze commissieleden dat zowel de voetbaltechnische zaken alswel de overige zaken voldoende aandacht krijgen. Naast het organiseren van allerlei voetbaltechnische activiteiten voor de jeugd is hij ook verantwoordelijk voor de contacten met jeugdleiders, jeugdtrainers en ouders. Ook het secretariaat omtrent jeugdzaken behoort tot zijn taakgebied. Diverse zaken worden gedaan i.s.m bestuurslid activiteiten