Overlegstructuur

Bestuur:

 • Het bestuur heeft elke eerste even week van de maand op maandag of dinsdag overleg. Tijdens deze maandelijkse vergaderingen komen m.n. de beleidsmatige zaken aan de orde.

 • Iedere donderdagavond is er bestuursoverleg in de kantine waar m.n de actuele zaken, de lopende zaken en de zich adhoc aandienende zaken worden besproken. Tevens is deze avond bedoeld om alle leden in de gelegenheid te stellen allerlei (persoonlijke) zaken of vragen met bestuuur of leden daarvan te bespreken.

 • Van het maandelijks en het wekelijks overleg worden notulen gemaakt.

Selectie:

 • Elk jaar is er gedurende het seizoen structureel 3 keer overleg met een afvaardiging van de spelersgroep en de begeleiders van de elftallen. De voorzitter en de bestuursleden technische zaken zijn namens het bestuur hierbij aanwezig.

 • Iedere week is er overleg tussen de hoofdtrainer, begeleiding selectie en bestuursleden technische zaken over voetbaltechnische zaken en opstellingen.

 • Ook is er gedurende het seizoen structureel 3 keer overleg met de hoofdtrainer over de totale gang van zaken omtrent de selectie. De voorzitter en de bestuursleden technische zaken zijn namens het bestuur hierbij aanwezig.

Lagere elftallen:
Elk jaar is er gedurende het seizoen structureel 2 keer overleg met een afvaardiging van de spelersgroep en de begeleiders van de elftallen.

Commissies:
Afhankelijk van activiteiten en werkzaamheden bepaald iedere commissie zelf hoe ze de overleg-structuur invullen. Wel worden er van elk overleg notulen gemaakt die tijdens de vergadering van het hoofdbestuur worden behandeld.

Jeugd:

 • Elk jaar is er gedurende het seizoen structureel 2 keer overleg met leiders, begeleiders en trainers van de diverse jeugdelftallen. De bestuursleden jeugdzaken zitten dit overleg voor en maken de notulen van deze bijeenkomsten.

 • Ook is er minimaal 1 keer per jaar overleg met de ouders van onze jeugdspelers. Tijdens dit overleg zal er uitleg gegeven worden inzake het te voeren jeugdbeleid en kunnen ouders vragen stellen over alle, voor hen belangrijke, zaken aangaande de jeugd.

Extern overleg:

 • 2 keer per jaar is er gestructureerd overleg met de gemeente tezamen met de andere voetbalverenigingen over zaken die van belang zijn voor de vereniging. Te denken hierbij aan onderhoud en kwaliteit van de accommodaties, politiek beleid aangaande de sport en de voetbalsport in het bijzonder, gemeentelijke of overheidsbepalingen waar wij als vereniging mee te maken hebben of krijgen.

 • Voorafgaand aan het overleg met de gemeente is er overleg van de vier Rooise voetbalverenigingen tijdens het zogenaamde BRON overleg. Naast de voorbereiding voor het overleg met de gemeente is er ook afstemming over samenwerkingsmogelijkheden op diverse gebieden.

 • Ieder jaar vindt er overleg plaats met het bestuur van k.v Odisco en met de Dorpsraad waarbij alle Ollandse verenigingen zijn vertegenwoordigd.

 • Ook is v.v. Ollandia, in de persoon van een benoemd afgevaardigde, lid van de Dorpsraad en in die zin ook aanwezig tijdens de vergaderingen hiervan.

 • Verder worden alle vergaderingen, uitgeschreven door knvb of nks, door een bestuurs-afvaardiging bezocht. Zo ook de jaarvergaderingen van de Dorpsraad en mfa de Loop’r.

Tenslotte: naast dit gestructureerde overleg is er, afhankelijk van actualiteit en noodzaak, overleg en afstemming met allerlei instanties en verenigingen over zaken welke van belang zijn voor v.v. Ollandia en haar leden