Diverse informatie

Club van niet actieven:    
Ook onze vereniging heeft een club van leden die niet meer actief zijn maar zich wel betrokken voelen bij de vereniging. Dit team heeft zichzelf tot doel gesteld v.v. Ollandia in materiële of in immateriële zin te ondersteunen. Daarnaast organiseren zij een aantal ontspannende activiteiten en festiviteiten voor hun team. Leden van dit team hebben meestal tevens een steunend lidmaatschap (helft van contributie). Interesse, neem dan contact op met een van de leden hiervan.

Vrienden van v.v. Ollandia:
Zoals de naam al zegt, mensen die v.v. Ollandia een warm hart toedragen en jaarlijks een financiële bijdrage leveren om de vereniging te ondersteunen. Deze donateurs worden allemaal vermeld op het bord “Vrienden van Ollandia”, in de kantine van onze vereniging.

De clubscheidsrechter:
Denk er eens over na!! Deze mensen, veelal al lang lid van onze vereniging, zijn ook hun hobby aan het beoefenen. Leg je neer bij hun beslissing ook al is die in jouw ogen misschien niet juist. Wij als vereniging en u als sporter kunnen ze niet missen. Wij vragen van de voetballers daarom de scheidsrechters met respect en waardering te behandelen. Ook hebben wij met de voetbalverenigingen Rhode en Boskant een uitwisselingsprogramma van clubscheidsrechters. Dit om de teams steeds in staat te stellen onder neutrale leiding hun hobby en wedstrijden te spelen. Hiervoor kunnen wij nog steeds mensen gebruiken. Indien uw interesse is gewekt kunt u informatie inwinnen bij het bestuurslid wedstrijdzaken.

Adreswijzigingen:
Zowel onze penningmeester als secretaris en redactie van ons clubblad willen graag over uw juiste adresgegevens beschikken. Wij verzoeken daarom bij adreswijziging dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze penningmeester en secretaris.

Adressen en telefoonnummers:
Op de site op de pagina links en downloads staat het document “Wegwijzer” met daarin alle namen, adressen en telefoonnummers van alle medewerkers van v.v. Ollandia. Indien u iemand nodig hebt of wilt raadplegen kunt u hier steeds de actuele adresinformatie vinden.

Clubhuis:
Het clubhuis is in principe geopend

  • Zaterdag en zondag van 1 uur voor de eerste thuiswedstrijd of half uur voor het vertrek voor de eerste uitwedstrijd tot circa 2 1/2 uur na de laatste wedstrijd.
  • Donderdag vanaf 19.00 uur tot circa 2 1/2 uur na de laatste training.

Beheerder is Hr Wim Koolen, telefoon clubhuis is (0413) 474093.

Activiteiten:
De activiteitencommissie organiseert gedurende het seizoen een veelheid aan activiteiten die tot doel hebben de saamhorigheid, sfeer en cultuur van de vereniging te vergroten cq te verbeteren. Jaarlijks worden er quiz-avonden, orientatietochten, kaartavonden, (onderlinge)  voetbaltoernooien, wijktoernooi, clubjaarfeest, nieuwjaarsreceptie, etc. georganiseerd. Om de doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken wordt het zeer op prijs gesteld tijdens de diverse activiteiten zoveel als mogelijk aanwezig te zijn.

Clubfeestavond:
Aan het einde van elk seizoen zal er ter afsluiting een clubfeestavond plaatsvinden. Alle leden, hoofd- en shirtsponsors van v.v. Ollandia ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor kaderleden, ereleden, sponsors en hun respectievelijke partner is de feestavond gratis. De overige leden en partners betalen een kleine bijdrage.

Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt in oktober/november een jaarvergadering uitgeschreven zoals vastgelegd in de statuten. Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag en legt verantwoording af voor alle verenigingszaken. Vaste onderwerpen zijn jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, begroting nieuwe seizoen, bestuursverkiezing, contributievaststelling. Verder kan de agenda worden aangevuld met actuele zaken of zaken die door het bestuur en/of leden als belangrijk worden geacht. Door uw aanwezigheid kunt u invloed uitoefenen op het te voeren beleid en toont u uw betrokkenheid met de vereniging.

Ziekte, geboorte, huwelijk en overlijden:

  • Ziekte: bij langdurige blessure of ziekte, zulks ter beoordeling van het bestuur, zal er namens de vereniging voor een passende attentie worden gezorgd.
    Ook u kunt de tipgever zijn!!
  • Geboorte: na ontvangst van een geboortekaartje bij de secretaris zorgen wij voor een kleine attentie.
  • Huwelijk: na ontvangst van de huwelijksaankondiging bij de secretaris zal het bruidspaar op de receptie worden bezocht door een delegatie van het hoofdbestuur die een cadeau zal aanbieden.
  • Overlijden: bij overlijden zorgt het bestuur voor een condoleance of bloemstuk.

Huldiging jubilarissen:
Tijdens de clubfeestavond zullen de jubilarissen gehuldigd worden. Een jubilaris is hij of zij die 25, 40 of 50 jaar lid is van v.v. Ollandia. Opgemerkt moet worden, dat er sprake moet zijn van een onafgebroken periode van lidmaatschap. Bij bijzondere gebeurtenissen c.q. jubilea kan hiervan worden afgeweken. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Nieuwjaarsreceptie:
Na het verstrijken van het kalenderjaar zal in principe binnen één week door het bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst worden georganiseerd. Alle leden en hun partners worden hiervoor uitgenodigd d.m.v een publicatie in het clubblad en d.m.v een aankondiging op het publicatiebord in de kantine.