Informatie lidmaatschap

Lidmaatschap:

  • Aanmelden:   nieuwe (jeugd)leden kunnen een aanmeldingsformulier hier invullen en versturen. Dit formulier moet volledig  worden ingevuld en ondertekend (bij jeugdleden tot 18 jaar moet ook één van de   ouders ondertekenen) en ingeleverd bij de (jeugd)secretaris. Een kopie   van dit formulier gaat naar de penningmeester die zorg draagt voor   automatische incasso van de contributie.

  • Overschrijving:   wie lid wil worden van een andere vereniging dient het afmeldformulier in te vullen. Als aan alle verplichtingen is voldaan (contributie, inleveren   tenues e.d) stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving.   Overschrijving dient vóór 15 juni bij de KNVB binnen te zijn!   

  • Afmelden:   leden kunnen het afmeldformulier hier invullen en versturen. Nadat dit   volledig is ingevuld en aan alle verplichtingen is voldaan (contributie, inleveren   tenues e.d) zal de procedure verder afgewerkt worden.

Contributie: De contributie bedraagt voor het seizoen 2022-2023:

 Mini’s 0 t/m 5 jaar    

Euro 50,00

 Pupillen 6 t/m 12 jaar    

Euro 75,00

 Junioren 13 t/m 18 jar    

Euro 85,00

 Senioren 19 jaar en ouder    

Euro 130,00

 Kader-/ steunende leden    

50% van de seniorencontributie

 Wasgeld actieve senioren  

Euro 17,50

Betaling dient zoveel mogelijk te gebeuren via automatische incasso; daartoe   dient men de vereniging (penningmeester) te machtigen om het bedrag jaarlijks   te laten afschrijven van bank- of girorekening (zie aanmelden lidmaatschap).  

Bij overschrijving of opzegging is men nog contributie verschuldigd over het   lopende seizoen.

Tijdens  de jaarvergadering worden de contributiegelden vastgesteld

Heeft u vragen mail dan: ledenadministratie@ollandia.nl